• Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Polish English

Sankcje karne za wyłudzenia VAT

  

Nowelizacja przewiduje m.in. wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych lub zwrotu podatku.

W projekcie proponuje się, aby w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, organ kontrolujący określał wysokość tego zobowiązania w prawidłowej wysokości oraz ustalał dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia tego zobowiązania.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych wyższą od kwoty należnej, lub powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego - kwoty te zostaną określone w prawidłowej wysokości oraz zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zawyżenia.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe będzie ustalane również w sytuacji, gdy podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

Ponadto proponuje się wprowadzenie sankcji w podwyższonej wysokości 100% w stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych (np. wystawiających tzw. puste faktury).

W nowelizacji proponuje się też, aby sankcje nie były ustalane w przypadku, gdy podatnik sam dokona korekty rozliczenia lub pomyli się i rozliczy należny podatek w deklaracji składanej za niewłaściwy okres - jednak pod warunkiem, że miało to miejsce przed wszczęciem postępowania kontrolnego, bądź też w sytuacji popełnienia w deklaracji błędów rachunkowych i oczywistych omyłek.

Zasady te nie będą miały zastosowania do okresów rozliczeniowych przypadających przed 1 stycznia 2017 r.

Ponadto projekt likwiduje sankcje wynikające z przepisów dotyczących ulgi na złe długi, która będzie stosowana za okresy rozliczeniowe przypadające przed 1 stycznia 2017 r.

Oprac. Iwona Romańczuk

 

2

Profesjonalne biuro rachunkowe Chorzów, Katowice.
Copyrights 2015 @ Śląskie Biuro Rachunkowe. All rights reserved.