• Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Polish English

Mniej podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej

 

Mimo że ustawodawca nałożył obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowych dla transakcji zawieranych przez podatników, to przewidziana została sytuacja, w której podatnik jest obowiązany uczynić zadość temu wymaganiu, chociaż sam nie realizuje transakcji bezpośrednio. Dotyczy to transakcji zawieranych przez spółki niemające osobowości prawnej (spółki jawne, partnerskie, komandytowe oraz cywilne), gdzie podatnikami są ich wspólnicy. Ustawodawca przewidział możliwość sporządzenia dokumentacji podatkowej przez wyznaczonego spośród nich wspólnika. Jednak niewywiązanie się przez niego z powierzonego zadania nie zwalnia pozostałych wspólników z obowiązku przedłożenia dokumentacji na żądanie organu podatkowego (art. 25a ust. 1g updof, art. 9a updop).

Warto zauważyć, że w art. 25a ust. 1 pkt 1 updof (odpowiednio w art. 9a updop) doprecyzowano, że zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej są podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jak powinni zachować się przedsiębiorcy, którzy uzyskują przychody ze źródeł niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale w wyniku realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Na przykład przychody uzyskiwane z wynajmu rzeczy stanowiących ich majątek prywatny albo przychody z tytułu przeniesienia praw majątkowych, w tym praw autorskich. Skoro ustawodawca wskazuje w przepisach o dokumentacji podatkowej na podmioty profesjonalne (czyli przedsiębiorców), to należy przyjąć, że dokumentacjami powinny być objęte te transakcje, które wiążą się tylko z tymi źródłami przychodów, które są wykazywane w księgach rachunkowych.

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej jest nałożony również na tych podatników prowadzących księgi rachunkowe, którzy w 2017 r. rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i w ciągu roku przekroczą próg 2 mln euro przychodów lub kosztów (art. 25a ust. 1g updof, art. 9a ust. 1b updop). Obowiązek sporządzania dokumentacji powstaje począwszy od następnego miesiąca przypadającego po przekroczeniu tego progu. Przepisy, które weszły w życie w 2017 r., przewidują, że podatnicy, którzy będą w tym roku musieli sporządzać dokumentacje podatkowe z uwagi na wysokość uzyskiwanych przychodów bądź ponoszonych kosztów, będą do tego zobowiązani również w 2018 r., nawet jeśli wyniki finansowe nie osiągną tego typu rozmiarów (art. 25a ust. 1a updof, art. 9a ust. 1a updop).

2

Profesjonalne biuro rachunkowe Chorzów, Katowice.
Copyrights 2015 @ Śląskie Biuro Rachunkowe. All rights reserved.