• Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Polish English

E-FAKTURY – prawne ABC

W świetle przepisów podatkowych faktura elektroniczna ma tę samą moc, co faktura wystawiona w formie tradycyjnej - papierowej i jak każda faktura stanowi podstawowy dokument księgowy umożliwiający ujęcie danej transakcji w księgach zarówno przez wystawcę faktury, jak i jej odbiorcę. Jest jednocześnie elementem konstrukcji podatku VAT jako dokument umożliwiający podatnikowi (nabywcy towaru lub usługi) obniżenie podatku należnego o podatek naliczony.

 

Dla obowiązujących obecnie regulacji forma i format e-faktury to kwestie zupełnie neutralne, nie mające znaczenia – o uznaniu danego dokumentu elektronicznego za fakturę decyduje tylko i wyłącznie to, czy zawiera wszystkie elementy wymagane przez ustawę.

Jedyna istotna różnica pomiędzy fakturą papierową a elektroniczną sprowadza się do wymogu uzyskania akceptacji odbiorcy na stosowanie faktury elektronicznej – mówi o tym artykuł 106n ustęp 1 ustawy o VAT.

Akceptacja może mieć dowolną formę:
- od akceptacji pisemnej, czyli dokumentu sporządzonego w formie  pisemnej, a nawet można sobie wyobrazić jakąś formę szczególną, np. aktu notarialnego dokumentującego transakcję wymagającą wystawienia faktury,
- poprzez akceptacje elektroniczne wyrażone za pomocą dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym bezpiecznym lub innym, e-mail lub nawet SMS,
- aż do tzw. zgody dorozumianej, gdy np. odbiorca, któremu sprzedawca wysłał fakturę elektroniczną, zapłaci za towar lub usługę bez wcześniejszego wyraźnego wyrażenia zgody.

To, co jest szczególnie istotne w przypadku faktur elektronicznych, tak jak i w przypadku faktur papierowych, to zapewnienie ustawowych wymogów ich autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności:

autentyczność pochodzenia oznacza pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo innego wystawcy faktury;

integralność treści faktury oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna ona zawierać zgodnie z przepisami prawa;

czytelność faktury oznacza to, że faktura daje się odczytać – tzn. możliwa jest weryfikacja jej treści przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych technologii, narzędzi.

 

Podczas seminariów prowadzonych przez BillBird S.A. razem z Business Centre Club często jesteśmy pytani o to, kto i w jaki sposób określa sposób spełnienia wymienionych wymogów autentyczności, czytelności i integralności treści faktury. Odpowiedź jest dość prosta: ustawodawca pozostawił określenie owego sposobu wyłącznie podatnikowi. Wymagane cechy każdej faktury można zapewnić za pomocą:

- dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów i świadczeniem usług, a w przypadku faktury elektronicznej również przy wykorzystaniu:

- bezpiecznego podpisu elektronicznego (w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu; kiedyś taki podpis elektroniczny  był niezbędnym wymogiem dla e-faktur, dzisiaj jest nieobligatoryjny, ma charakter wyłącznie przykładowy),

- elektronicznej wymiany danych (EDI), zgodnej z europejską modelową umową, jeżeli umowa ta przewiduje stosowanie odpowiednich procedur.

Wielokrotnie pojawiają się również pytania dotyczące sposobu i terminu przechowywania e-faktur.

Jeżeli chodzi o termin oczywiście nie ma różnic pomiędzy fakturą elektroniczną a papierową: podatnicy są zobowiązani przechowywać faktury do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

A jak przechowywać e-faktury? Dowolnie, byle w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie, w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób zapewniający ich czytelność, autentyczność pochodzenia i integralność treści. Co oczywiste: sposób przechowywania faktur musi umożliwiać organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na jego żądanie bezzwłoczny dostępu do faktur (niezależnie od formy wystawienia i przesłania), jak również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Ten ostatni wymóg dotyczy oczywiście tylko faktur w formie elektronicznej, ze względu na charakter dokumentów elektronicznych.

 

Jak wynika z badań, lęk przed urzędami skarbowymi w małych i średnich firmach bywa jednym z głównych hamulców stosowania faktur elektronicznych. Jest to lęk nieuzasadniony. Nie znam przypadków zanegowania przez kontrolę podatkową lub skarbową faktury tylko dlatego, że była ona wystawiona, przechowywana lub udostępniana kontrolującym w formie elektronicznej.

Coraz więcej indywidualnych interpretacji  prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, oprócz podkreślania, że e-faktury są równorzędne fakturom papierowym, zdaje się wręcz zachęcać do stosowania faktur elektronicznych. O konkretnych przykładach, jak również o korektach i duplikatach faktur elektronicznych mam nadzieję opowiedzieć Państwu w następnej publikacji.

2

Profesjonalne biuro rachunkowe Chorzów, Katowice.
Copyrights 2015 @ Śląskie Biuro Rachunkowe. All rights reserved.